Concurs de angajare – Consilier, clasa I, grad profesional superior

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacanțe de execuţie pe perioadă nedeterminată

Consilier, clasa I, grad profesional superior – din cadrul serviciului Compartimentului Registrul agricol și fond funciar.
Condiţii de participare:
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor sociale
2. condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor – 9 ani
Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Damboviţa .
Proba scrisă va avea loc în data 17.05.2016, orele 10
Interviul va avea loc în data de 19.05.2016, orele 13
Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Oraşului Titu , judeţul Dâmboviţa.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din HG nr.611 /2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu .ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.

BIBLIOGRAFIE
CONSILIER, clasa I, grad profesional superior,
Registru Agricol si Fond Funciar

1. Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, actualizată;
4. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificarile și completarile ulterioare;
5. Legea nr.7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările
ulterioare
6. Ordinul nr.734/480/1003/3727/20 15 privind normele tehnice de completare în registrul agricol pentru perioada 2015-2019;
7. Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în
natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului
comunist în România, cu modificarile și completările ulterioare. Norme de aplicare a legii
nr.165/2013.
8. Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței
produselor din sectorul agricol.
9. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în extravilan, cu modificarile ulterioare

Download (PDF, 215KB)

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).