Concurs de angajare – Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată
Inspector, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul serviciului Compartimentului cadastru
Condiţii de participare:
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei geodezice,
2. Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor -1 an
Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Damboviţa.
Proba scrisă va avea loc în data 10.05.2016, orele 10
Interviul va avea loc în data de 12.05.2016, orele 13
Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din HG nr.611 /2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245 .651095, int.17.

BIBLIOGRAFIE
INSPECTOR ASISTENT,
COMPARTIMENTULUI CADASTRU

1. Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 78/2002, Legea nr. 499/2004 si Legea nr. 247/2005 Titlul XII)
2. Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea
Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
3. Ordinul Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate
Imobiliară nr. 634/ 13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind Conținutul si
modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea
funciară-publicat în Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 1048/29.12.2006.
4. Ordinul 539/2001 al ministrului administrației publice privind aprobarea
Regulamentului privind avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie, fotogrametrie,
cadastru și teledetecție
5. Legea nr. 50/1991 * privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată
în Monitorul Oficial nr. 933/2004
6 Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, publicată în Monitorul Oficial nr. 825 bis./2005
7. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici
9. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

Download (PDF, 204KB)

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).