Concurs de angajare – Inspector, clasa I, grad profesional asistent

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată
Inspector, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul serviciului Compartimentului disciplină în construcţii şi urmărirea comportării în timp a construcţiilor
Condiţii de participare:
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei civile,
2. Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor -1 an
Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Damboviţa.
Proba scrisă va avea loc în data 16.05.2016, orele 10
Interviul va avea loc în data de 18.05.2016, orele 13
Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Dosarul de Înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele
prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane și la telefon 0245.651095, int.17.

Bibliografie
Concurs inspector disciplina in constructii si urmarirea comportarii in timp a
constructiilor

 1. Legea nr.215/2001- administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare, Cap.I-IV şi Cap.IX;
 2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (R2), cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de Conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 4. Legea 10/1995 privind sistemul calitatii in constructii;
 5. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificarile și completările ulterioare
 6. Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839 din 12 octombrie 2009
  (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 7. H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente  investițiilor publice;
 8. H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice
 9. H.G. nr. 272/1994 privind aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții;
 10. H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul 847/2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitatile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă și specială a comportării în exploatare a constructiilor

Download (PDF, 208KB)

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).