Concurs de angajare – Referent, clasa III, grad profesional superior

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată
Referent, clasa III, grad profesional superior – din cadrul serviciului Compartimentului relaţii cu publicul, secretariat, arhivă

Condiţii de participare:
1. Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat.
2. Vechime in specialitate- 9 ani
Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Damboviţa.
Proba scrisă va avea loc în data de 09.05.20 16, orele 10
Interviul va avea loc în data de 11 .05 .2016, orele 13
Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării  în Monitorul Oficial , partea a III-a, la sediul Primăriei Oraşului Titu , judeţul Dâmboviţa.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.
Condiţiil e de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane și la telefon 0245.651095, int.17.

 

BIBLIOGRAFIE

REFERENT, CLASA III. GRAD PROFESIONAL SUPERIOR – RELAȚII CU PUBLICUL, ARHIVĂ

1. Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, actualizată;
4. Legea nr. 554/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile și completările ulterioare;
5. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare
6. Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările
ulterioare;
7. Legea nr.16/1996 – privind legea arhivelor naționale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare și normele sale de aplicare, cu modificările și completările ulterioare;

Download (PDF, 191KB)

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).