Concurs de angajare – Consilier juridic , clasa I, grad profesional debutant

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată

Consilier juridic , clasa I, grad profesional debutant– din cadrul Compartimentului  juridic

Condiţii de participare:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – ştiinţe juridice, domeniul de licenţă

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data 24.05.2016, orele 10

Interviul va avea loc în data de 26.05.2016, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  Primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane și la telefon 0245.651095, int.17.

BIBLIOGRAFIE CONSILIER JURIDIC,

CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

 

 

 1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.767 din 31.10.2003;
 4. OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;
 6. Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 6. Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 8. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările si completările ulterioare;
 8. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
 9. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 11. Codul de procedura civila:

– procedura in fata primei instante,

– caile de atac

Caile extraordinare de atac. Recursul, contestatia in anulare, revizuirea.

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).