Concurs de angajare – Administrator Public

Primăria Oraṣului Titu, cod fiscal 4402590, cu sediul  în oraṣul Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de ADMINISTRATOR PUBLIC, în cadrul Primăriei oraṣului Titu pe perioadă determinată .

CONDIŢII GENERALE:

Candidatul trebuie să îndeplinească condiţiile art.3 din Legea nr.286/2011 modificată ṣi completată de HG nr.1027/2014, iar dosarul de înscriere trebuie sa cuprindă pe langă documentele necesare conform art.6 din Legea nr.286/2011 ṣi proiectul de management scris,  cât ṣi pe suport magnetic, proiect privind bugetul de venituri ṣi cheltuieli al oraṣului Titu, multianual pentru perioada 2015-2016, strategii, programe,proiecte, măsuri ce vor fi avute în perioada de executare a contractului, estimări asupra posibilităţilor de realizare a obiectivelor, propuneri de îmbunătăţire ṣi utilizare a tuturor factorilor implicaţi in transformarea, modernizarea ṣi dezvoltarea urbană.

CONDIŢII SPECIFICE :

 1. studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă  sau echivalentul în domeniul economic
 2. cunoştinte de operare PC
 3. vechime în specialitatea studiilor – 3 ani
 4. experienţă minim 3 ani în funcţii de conducere,
 5. are aptitudini legate de procesul decizional,  de organizare ṣi coordonare, de analiză si sinteză, rezolvarea  operativă ṣi eficientă a problemelor, capacitate de observaţie, capacitate relaţională, abilităţi de mediere.

 

Concursul se va desfăsura la sediul Primăriei oraṣului Titu,  strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1, în data de 26.07.2016, ora 10.00- proba scrisă ṣi în data de 28.07.2016 ora 13.00- interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 de zile de la apariţia anunţului în  monitorul oficial, între orele 7.00-14.00, la sediul Primăriei oraṣului Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr.1 –Registratură ṣi  trebuie să contină , în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011, modificată ṣi completată de HG nr.1027/2014. Condiţiile de participare ṣi bibliografia se afiṣează la sediul Primăriei Titu ṣi pe site-ul www.primariatitu.ro

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.0245/651095, int.17, Compartimentul Resurse Umane .

 

 

BIBLIOGRAFIE

concurs pentru ocuparea funcţiei de conducere în regim contractual de Administrator Public

 

 1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.92/2007, actualizată, a serviciilor de transport public local;
 7. Legea nr. 101/2006, actualizată, a serviciului de salubrizare a localităţilor;
 8. Ordonanţa nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. G.nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. H.G. nr.348/2004, actualizată, privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare
 11. H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice.
 12. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
 13. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare
 14. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
 15. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare ;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public ;
 17. Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice
 18. Legea nr.99/2016, privind achiziţiile sectoriale
 19. Legea nr.100/2016, privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
 20. Legea nr.101/2016, privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea consiliului național de soluționare a contestațiilor
Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).