Inspector, clasa I, grad profesional asistent – din cadrul serviciului Compartimentului cadastru

Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată

Inspector , clasa I, grad profesional asistent– din cadrul serviciului Compartimentului  cadastru

Condiţii de participare:

 1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ingineriei geodezice,
 2. Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor -1 an

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data 06.09.2016, orele 10

Interviul va avea loc în data de 08.09.2016, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării in Monitorul  Oficial, partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane şi la telefon 0245.651095, int.17.

 

BIBLIOGRAFIE 

INSPECTOR ASISTENT,

COMPARTIMENTULUI CADASTRU

 

 

 

 1. – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 78/2002, Legea nr. 499/2004 si Legea nr. 247/2005 – Titlul XII)
 2. – Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administraţiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
 3. – Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind Conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară-publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 1048/29.12.2006.
 4. – Ordinul 539/2001 al ministrului administraţiei publice privind aprobarea Regulamentului privind avizarea lucrărilor de geodezie, cartografie, fotogrametrie, cadastru şi teledetecţie
 5. – Legea nr. 50/1991* privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 933/2004
 6. Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 825 bis./2005
 7. –Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 8. – Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
 9. – Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).