Inspector, clasa I, grad profesional superior – din cadrul serviciului Compartimentului cadastru

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată :

Inspector , clasa I, grad profesional superior– din cadrul serviciului Compartimentului  cadastru

Condiţii de participare:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectura si urbanism

Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor -9 ani

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data 22.11.2016, orele 10

Interviul va avea loc în data de 24.11..2016, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

 

BIBLIOGRAFIE 

INSPECTOR ASISTENT,

COMPARTIMENTULUI CADASTRU

  1. – Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 78/2002, Legea nr. 499/2004 si Legea nr. 247/2005 – Titlul XII)
  2. – Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
  3. – Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind Continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara-publicat an Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 1048/29.12.2006.
  4. – Ordinul 539/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea Regulamentului privind avizarea lucrarilor de geodezie, cartografie, fotogrametrie, cadastru si teledetectie
  5. – Legea nr. 50/1991* privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial nr. 933/2004
  6. Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial nr. 825 bis./2005
  7. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
  8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici
  9. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).