Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior – din cadrul serviciului Compartimentului disciplina în construcţii şi urmărirea comportării în timp a construcţiilor

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii  publice vacante de execuţie pe perioadă nedeterminată :

Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior– din cadrul serviciului Compartimentului  disciplina în construcţii şi urmărirea comportării în timp a construcţiilor

Condiţii de participare:

Studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma

Condiţiile minime de vechime in specialitatea studiilor -9 ani

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data 17.11.2016, orele 10

Interviul va avea loc în data de 21.11.2016, orele 13

 

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

Bibliografie

Concurs inspector disciplina in constructii si urmarirea comportarii  in timp a constructiilor

 1. Legea nr.215/2001 – administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Cap.I-IV și Cap.IX;
 2. Legea nr.188/1999 – privind Statutul funcționarilor publici, republicată (R2), cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr.7/2004 – privind Codul de Conduită al funcționarilor publici, republicată;
 4. Legea 10/1995 privind sistemul calitatii in constructii;
 5. LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicată**)(*actualizată*) – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839 din 12 octombrie 2009 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 7. H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice;
 8. H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice
 9. H.G. nr. 272/1994  privind aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii;
 10. H.G. nr. 273/1994  privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. Ordinul 847/2014 pentru aprobarea Procedurii privind activitatile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmarirea curenta si speciala a comportarii in exploatare a constructiilor

 

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).