ANUNŢ – Ajutor pentru încălzirea locuinţei

Primăria orașului Titu informează cetățenii orașului de faptul ca pot depune cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acorda numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.Este necesar sa depună pe lângă cererea și declarația pe propria răspundere acte doveditoare privind:
1. Componenţa familiei se dovedește cu următoarele acte:
-actele de identitate ale solicitantului și membrilor familiei (B.I., C.l., C.I.P .);
-certificatele de naștere ale copiilor în vârsta de pana la 14 ani;
-certificatul de căsătorie sau, după caz, hotărârea de divorț;
adeverință eliberată de către asociația de proprietarii locatari în care se menționează numărul membrilor de familie, numele și prenumele acestora
-hotărâre definitivă de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului;
-actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator.
-alte documente solicitate, după caz:
2.Acte privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii ,după caz:
-adeverința de salariat, din care sa reiasă venitul net și valoarea bonurilor de masa, prime, indemnizații de hrana, (adeverința de salariat în care angajatorul sa specifice dacă salariatul primește sau nu bonuri de masă, precum și valoarea acestora) etc;
-talon de șomaj;
-talon de alocație ;
-talon de pensie, pentru toate categoriile de pensii,extrase de cont,mandate;
-talon de indemnizație, pentru toate categoriile de indemnizații,stimulente creștere copil;
-certificat de încadrare în grad de handicap;
-adeverința instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și “Bani de liceu”
-alte documente doveditoare, după caz
adeverința RA privind bunurile aflate în proprietate
-copie factură gaze naturale energie electrică (luna anterioară)
-carte de identitate autoturism, motocicletă
-dosar cu șină
Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie sa depășească 615 lei.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței și alocației pentru susținerea familiei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric
(*)Aflate în stare de funcționare
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri/animale și/sau pasări,
1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
NOTĂ: Deținerea unuia dintre bunurile menționate conduce la excluderea acordării ajutorului social/ajutorului pentru încălzirea locuinței/alocației pentru susținerea familiei.

3.Locuinţa se dovedește cu următoarele acte, după caz:
-contractul de vânzare-cumpărare deținut de titular;
-contractul de vânzare-cumpărare cu clauza de întreținere sau cu clauza de habitație;
-actul de succesiune deținut de titular;
-contractul de închiriere deținut de titular;
-contractul de comodat deținut de titular;
-împuternicirea legală întocmită de proprietarul locuinței sau de titularul contractului de închiriere, ori de reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.
– alte documente solicitate, după caz.
4.Furnizorul de gaze sau de energie electrică se dovedește cu factura emisă de ENGIE, respectiv de ENEL
Pentru persoanele care au domiciliul legal situat pe raza altei unități administrativ-teritoriale se va depune o adeverință de negație eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte ca nu a depus cerere pentru acordarea acestui tip de ajutor și certificatul fiscal eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale.
Pentru copii lăsați în grija bunicilor – referitor la minorul care locuiește cu bunicii, cu părinti care locuiesc la alte adrese și care nu contribuie la întreținerea minorului, copilul poate fi asimilat bunicilor doar în condițiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreținerea părinților naturali.
Menționăm că cererea și declarația pe proprie răspundere va fi primită doar în situația în care se vor prezenta toate documentele solicitate.
Cererea și declarația pe propria răspundere, precum și celelalte acte doveditoare privind componenta familiei și veniturile realizate, se înregistrează la Compartimentul Asistenţa Socială din cadrul Primăriei oraș Titu.
Primăria orașului Titu anunța membrii comunității că, începând cu data de 20 octombrie 2016, pot depune cererile în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2016 – 2017.

 

VENITURI NETE LUNARE/MEMBRU DE FAMILIE

SUBVENŢIA ACORDATĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA CU GAZE NATURALE

-Lei-

SUBVENŢIA ACORDATĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA CU LEMNE ŞI CĂRBUNI

-Lei-

SUBVENŢIA ACORDATĂ PENTRU ÎNCĂLZIREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

-Lei-

<155 lei

262 54

240

155,1-210 lei

190 48

216

210,1-260 lei

150 44 192
260,1-310 lei 120 39

168

310,1-355 lei

90 34 144

355,1-425 lei

70 30 120
425,1-480 lei 45 26

96

480,1-540 lei 35 20

72

540,1-615 lei 20 16

48

scan10192016_172041

scan10192016_172041-2

scan10192016_172041-3

scan10192016_172041-4

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).