Şef serviciu, Serviciul Intreţinere Locală , Situaţii de Urgentă

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată :
– Şef serviciu, Serviciul Intreţinere Locală , Situaţii de Urgentă

Condiţii de participare:
1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă
2. Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor -3 ani
Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.
Proba scrisă va avea loc în data 21.02.2017, orele 10
Interviul va avea loc în data de 23.02.2017, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării in Monitorul Oficial, partea a III –a, la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6, alin1 din HG nr.286/2011.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

Bibliografie Sef Serviciu Intretinere -SVSU

 1. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii în munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea nr.15/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
 3. Legea nr.307/ 2006 legea privind apararea impotriva incendiilor,  cu completarile si modificarile ulterioare;
 4. Ordinul 163/28.02.07, ( Ministerul Administratiei si Internelor) Norme generale de aparare impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. OG  nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu modificarile si bcompletarile ulterioare
 6. Legea nr.53/2003, Codul muncii, actualizat, titlul XI, cap.II, cap.III, cap.IV, cap.V
 7. Legea nr.477/2004 privind codul de conduita personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
 8. HG nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Ordinul nr. 130/2011 (ISCIR), privind aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica in utilizare a instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR-operator RSVTI;
 10. Ordin nr.147/2006 (ISCIR), privind obligativitatea institutiilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalatiilor din domeniul ISCIR;
 11. OG nr.55/2002 –privind munca in folosul comunitatii
 12. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”
 13. OG nr.20/1994, cu completarile si modificarile ulterioare, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente;
 14. Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).