Sprijin financiar pentru producatorii de tomate in sere si solarii

Producatorii agricoli din Romania vor fi sustinuti printr-un program guvernamental sa cultive tomate in spatii protejate (sere, solarii), astfel incat sa asigure necesarul de consum intern din productia autohtona.

In Sedinta de Guvern din 27 ianuarie, s-a aprobat printr-o hotarare o schema de ajutor de minimis destinata producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderilor individuale si familiale, producatorilor agricoli persoane juridice.

Valoarea sprijinului financiar care se acorda beneficiarilor este de 13.481,4 lei/beneficiar/an care reprezinta contravaloarea in lei a 3.000 euro/beneficiar/an, insa valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi echivalentul in lei a sumei de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente.

Pentru a fi eligibili acordarii acestei forme de sprijin financiar pentru cultura tomate, beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

    • Sa detina o suprafata cultivata cu tomate in spatii protejate de minimum 1000 mp, marcata la loc vizibil cu o placa indicator inscriptionata “Program sustinere tomate, 2017“ si sa mentioneze numarul cererii depuse pentru obtinerea finantarii;
    • Sa obtina o productie de minimim 2 kg de tomate/mp si sa valorifice o cantitate de tomate de minimum 2000 kg dovedita cu documente justificative, de pe suprafata de teren mentionata;
    • Sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu tomate in sere si solarii;
    • Sa valorifice productia in perioadele ianuarie-mai inclusiv, si noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

Resursele financiare aplicarii schemei de ajutor de minimis sunt in valoare de 179.752 mii lei, contravaloarea in lei a 40.000 mii euro si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017. Cererile si documentele justificative pentru acordarea acestui sprijin financiar se depun la directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Prin acordarea ajutorului de minimis se urmareste obtinerea unor produse de calitate, competitive cu cele de pe piata europeana, precum si o eficienta economica in realizarea si valorificarea acestora. De asemenea, ajutorul va contribui la cresterea si stabilizarea cantitativa si calitativa a productiilor de materii prime, la echilibrarea balantei veniturilor si cheltuielilor producatorilor agricoli, ajutandu-i sa se reaseze intr-o pozitie mai stabila si mai echilibrata in raport cu partenerii de afaceri.

Pentru implementarea programului de sustinere a productiei de tomate in spatii protejate a fost emis un ordin de ministru privind stabilirea responsabilitatilor la nivelul MADR si al Directiitor judetene pentru Agricultura.

M.A.D.R.
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

    

Documente ce se depun in vederea obtinerii Ajutorului pentru tomate in spatii protejate

CERERE de inscriere in program prin care solicita inregistrarea in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 din H.G.39/2017, insotita de urmatoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producator;

c) copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, dupa caz, in cazul persoanelor juridice, precum si copie a B.I./C.I. al/a imputernicitului persoana fizica, dupa caz;

d) dovada cont activ banca/trezorerie;

e) adeverinta in original, care sa ateste, conform inscrisurilor din Registrul agricol, suprafata de teren utilizata de solicitant in anul 2017 in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza;

f) declaratie pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 din H.G. nr. 39/2017.

Documentele prevazute la lit. a) si c) sunt prezentate in original si in copie, in vederea certificarii de catre reprezentantul directiei pentru agricultura judetene, prin inscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

In situatia in care solicitantul detine in exploatatie suprafete de teren care sunt situate in judete diferite, acesta poate formula cereri de inscriere in program, care se depun la fiecare dintre directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, unde se gaseste suprafata detinuta.

Reprezentantii Directiei pentru Agricultura Judeteana, avand in vedere cererea de inscriere in program si declaratia pe propria raspundere si in baza comunicarii solicitantilor, verifica infiintarea culturii si inceputul rodirii.

Pentru obtinerea sprijinului, solicitantii inregistrati in Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate si verificati au obligatia sa depuna la Directia pentru Agricultura Judeteana documente justificative care sa ateste comercializarea productiei de tomate obtinute din spatiile protejate, pana la data de 27 decembrie 2017, inclusiv.

Documentele justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care sa rezulte cantitatea de tomate comercializate.

Directia pentru Agricultura Judeteana verifica documentele justificative si completeaza in mod corespunzator Registrul unic pentru accesarea Programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate.

Directia pentru Agricultura Judeteana aproba sumele aferente reprezentand ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar in parte, si se asigura ca sumele totale care se acorda solicitantului se incadreaza in plafonul maxim.

Suma reprezentand ajutor de minimis are in vedere sumele acordate anterior beneficiarului.

Solicitantii ale caror sume aprobate nu reprezinta echivalentul in lei al sumei de 3.000 euro nu sunt eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis, conform prevederilor prezentei hotarari.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Directia pentru Agricultura Judeteana verifica permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotarari, de catre beneficiarii sumelor reprezentand sprijin financiar prevazut de schema de ajutor de minimis.

Se interzice acordarea de ajutor de minimis in temeiul prezentei hotarari solicitantilor a caror suprafata de culturi de tomate in spatii protejate este obtinuta prin divizarea unei exploatatii existente la data de 1 ianuarie 2017, indiferent de modalitatea de transfer al suprafetei.

 

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).