Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Compartimentului juridic.

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea    funcţiilor  publice  vacante, pe perioadă nedeterminată   in cadrul ,  Compartimentului  juridic.

  1. Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent

CONDIŢII GENERALE:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile art.54 din Legea nr.188/1999 .

CONDIŢII SPECIFICE:

  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalenta in ramura de ṣtiintă – ṣtiinţe juridice, domeniul de licenţă

Vechime in specialitatea studiilor – 1 an.

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 12.12.2017, orele 10

Interviul va avea loc în data de. 14.12.2017, orele 14

Publicarea anunţului în Monitorul Oficial se va face pe 09.11.2017 iar dosarele se vor depune în perioada  09.11.2017-28.11.2017.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

BIBLIOGRAFIE

CONSILIER JURIDIC,
CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Constituţia României;
4. Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
8. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
9. |Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
10.Codul Civil – Cartea I- Despre persoane, Titlurile I-V;
– Cartea a III-a Despre bunuri, Titlul I, Titlul III si Titlul VI;
11. Codul de Procedura Civila- Cartea I, Cartea a II-a;
12. Constitutia Romaniei.

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).