INSPECTOR clasa I, grad profesional debutant Impozite ṣi taxe locale și INSPECTOR clasa I, grad profesional debutant Programe, Achiziţii Publice ṣi Administrarea Domeniului Public ṣi Privat

 

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, pe perioadă nedeterminată in cadrul Biroului Impozite ṣi taxe locale si Biroul Programe, Achiziţii Publice ṣi Administrarea Domeniului Public ṣi Privat.

1. INSPECTOR clasa I, grad profesional debutant Impozite ṣi taxe locale
CONDIŢII GENERALE:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţtiile art.54 din Legea nr.188/1999 .
CONDIŢII SPECIFICE:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalenta în domeniul ṣtiinţelor economice.

2. INSPECTOR clasa I, grad profesional debutant Programe, Achiziţii Publice ṣi Administrarea Domeniului Public ṣi Privat.
CONDIŢII SPECIFICE:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă sau echivalenta

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.
Proba scrisă va avea loc în data de 11.04.2018, orele 10
Interviul va avea loc în data de. 13.04.2018, orele 14
Publicarea anunţului în Monitorul Oficial se va face pe 12.03.2018 iar dosarele se vor depune în perioada 12.03.2018-31.03.2018.
Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.
Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

BIBLIOGRAFIE
INSPECTOR DEBUTANT – Biroul Programe, Achiziţii Publice
şi Administrarea Domeniului Public şi Privat

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
4. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publicã/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
5. Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică
6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
7. H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
9. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordonanta de urgenta nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
11. H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
12. Constitutia Romaniei

INSPECTOR DEBUTANT
Impozite si taxe locale

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr 500/ 2002 privind finantele publice , cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si copletarile ulterioare;
7.Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
8.Constitutia Romaniei;
9.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si copletarile ulterioare.

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).