Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante, pe perioadă nedeterminată in cadrul Biroului Programe, Achizitii Publice si Administrarea Domeniului Public si Privat

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  functiei  publice  vacante, pe perioadă nedeterminată   in cadrul Biroului Programe, Achizitii Publice si Administrarea Domeniului Public si Privat:

 • INSPECTOR clasa I, grad profesional superior

CONDITII GENERALE:

 • Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art.54 din Legea nr.188/1999 .

CONDITII SPECIFICE:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă .
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 23.10.2018, orele 10

Interviul va avea loc în data de. 25.10.2018, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării in Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

INSPECTOR SUPERIOR – Biroul Programe, Achiziţii Publice şi Administrarea Domeniului Public şi Privat

 

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publicã/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 • H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
 • H.G. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
 • Constitutia Romaniei;
 • Legea nr.215/2001 privind  administraţia publica locala.

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).