Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor funcţii publice vacante

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor  publice  vacante, pe perioadă nedeterminată după cum urmează:

1.INSPECTOR,CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT,

Compartimentul Situaţii de urgenţă.

CONDIŢII GENERALE:

Candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile art.54 din Legea nr.188/1999 .

CONDIŢII SPECIFICE:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă.

2.INSPECTOR,CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT,

Biroul Impozite şi taxe locale.

CONDIŢII GENERALE:

Candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile art.54 din Legea nr.188/1999 .

CONDIŢII SPECIFICE:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă ȋn domeniul stiinţelor economice.

3.INSPECTOR,CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR,

Compartimentul Urbanism, investiţii şi disciplina in construcţii.

CONDITII GENERALE:

Candidaţii trebuie să indeplineasca conditiile art.54 din Legea nr.188/1999 .

CONDITII SPECIFICE:

  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă ȋn domeniul arhitectură, urbanism şi inginerie civilă.
  2. Vechime in specialitatea absolvită – 7 ani,

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 18.12.2018, ora 10, iar interviul în data de20.12.2018, ora 14.

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării ȋn Monitorul  Oficial , partea a III –a, la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţulDâmboviţa si  trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din HG nr.611/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul  şi pe site-ul  primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul  primăriei oraşului Titu, judeţulDâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

INSPECTOR,CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

IMPOZITE SI TAXE

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;.

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

4.LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

5.HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

6.ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) administraţiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

8.LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 ,privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

9.LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificarile si completarile ulterioare;

10.Ordinul nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale.

11.Constitutia Romaniei

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

 

 

BIBLIOGRAFIE INSPECTOR,

CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

ISU

 

1.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata cu modificarile sicompletarile ulterioare;

3.Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

4.Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;

5.Legea nr.481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificările ulterioare;

6.Hotararea nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, cu modificările ulterioare;

7.Hotararea nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta,cu modificările ulterioare;

8.Ordonanta nr.88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta:

9.Ordonanta de urgenta nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de urgenta, cu modificările ulterioare;

10.Ordinul nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare in situatii de urgenta;

11.Ordinul nr.96/2016 pentruaprobareaCriteriilor de performantaprivindconstituirea, dotareaserviciilorvoluntarepentrusituatii de urgenta, structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta;

12.Ordinul nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

13.O.M.A.I nr.712/2005 privindaprobareaDispozitiilorgeneraleprivindinstruireasalariatilor din domeniulsituatiilor de urgenta;

14.Ordin nr.160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;

15.ConstitutiaRomaniei.

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

INSPECTOR,CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR,

COMPARTIMENTULUI CADASTRU

1.Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 78/2002, Legea nr. 499/2004 si Legea nr. 247/2005 – Titlul XII)

2.Ordinul nr. 534/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general

3.Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/13.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind Continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara-publicat an Monitorul Oficial al Romaniei partea I nr. 1048/29.12.2006.

4.Ordinul 539/2001 al ministrului administratiei publice privind aprobarea Regulamentului privind avizarea lucrarilor de geodezie, cartografie, fotogrametrie, cadastru si teledetectie

5.Legea nr. 50/1991* privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial nr. 933/2004

6.Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, publicata in Monitorul Oficial nr. 825 bis./2005

7.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

8.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

9.Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

10.Constitutia Romaniei

Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

 

 

 

 

 

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).