PUZ SPALATORIE AUTO Str. GARII nr. 63, oras Titu | Primăria Titu

PUZ SPALATORIE AUTO Str. GARII nr. 63, oras Titu

MEMORIU  DE  PREZENTARE

 

 1. INTRODUCERE

           

 • Date de recunoastere a documentatiei

 

 • Denumirea lucrarii: PLAN URBANISTIC ZONAL – CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO

 

 • Amplasament: ORAS  TITU, STR.  GARII, NR. 63, JUD. DAMBOVITA

 

 • Beneficiar: STANA ANTON

 

 • Faza de proiectare: PLAN URBANISTIC  ZONAL

 

 • Elaborator: BIA – GEORGE BUDA

 

 • Proiectat : BUDA  GEORGE

 

 • Data elaborarii: AUGUST 2018; pr. 1115/08.2018

 

 

1.2 Obiectul  P.U.Z.

Obiectul studiului  il constituie  un  teren situat in partea centrala  a  orasului Titu “ Incadrarea in teritoriu si in PUG”.  plansa nr. 1 – “ Incadrarea in zona si  teritoriu”.

Terenul care face obiectul P.U.Z. . este situat in  intravilanul oras  TITU, are  categoria de folosinta curti constructii si are suprafata  de 1260,00mp  .

 

Scopul PUZ este de stabilire a conditiilor de amplasare si conformare a constructiilor: zona aferenta edificabilului, regimul de inaltime, amenajabilul parcelei, modul de asigurare a acceselor carosabile si pietonale,  etc.

 

In Certificatul de Urbanism nr. 26/20.02.2018  eliberat de CLC Titu,

s-a impus elaborarea PUZ cu Regulament aferent pentru stabilirea conditiilor de amplasare si conformare a cladirilor: zona aferenta edificabilului, regimul de inaltime, amenajabilul parcelei, modul de asigurare a acceselor carosabile si pietonale,  modul de asigurare cu utilitati etc.

 

 

1.3 Surse documentare

– PUG  si RLU com.Titu aprobat conform legii prin HCL 130/28.10.2009

– Acte de proprietate asupra terenului ;

– Legislatia specifica activitatii de amenajarea teritoriului si urbanism si cea complementara ;

– Studiu geotehnic

– Studiu topo

–  plan  cadastral

–  aviz  Agentia  pentru  Protectia  Mediului Dambovita

 

2 . STADIUL  ACTUAL  AL  DEZVOLTARII 

 

2.1. Incadrarea  in localitate

In plansa nr. 1- “Incadrarea in PUG”  sc:1: 5000 este prezentat amplasamentul studiat pentru investitia care face obiectul PUZ si functiunile zonelor situate in imediata vecinatate.

 

 1. 2. Elemente ale cadrului  natural

Din punct de vedere morfologic,  zona studiata apartine Campiei Titu- Gherghita, la limita cu Campia tabulara a Vlasiei.

Din  punct  de  vedere geostructural ,  regiunea analizata apartine sectorului valah al Platformei Moesice, unitate geostructurala rigida din vorlandul Carpatilor, in care sedimentarea s-a derulat in mai multe cicluri intr-o pozitie orizontala si cvasiorizontala.

Apele freatice se acumuleaza in primul orizont de materiale permeabile, se alimenteaza din precipitatii iar stratul acvifer este permanent si continuu.

Apele freatice se afla cantonate in pietrisuri, bolovanisuri- Pietrisurile de Colentina si nisipuri acvifere- nisipurile intermediare iar adancimea lor medie variaza intre 2-5 m, iar uneori, in lunci, sub 2.00 m. Adancimea redusa la care se afla panza freatica in corelatie cu raurile care strabat campia la suprafata a condus la aparitia a numeroadse izoare si inmlastiniri pe care s-a fixat o vegetatie higrofila adaptata acestor conditii.

Apele de adancime au caracter ascensional si artezian, fiind bicarbonatate, bicarbonatat-sulfatice, carbonat-clorurate, bicarbonate-sulfatice.

 

Date climatice

Orientarea NV-SE a vaii Ialomitei si fragmentarea reliefului  fac ca vanturile din nord-vest sa aiba o pondere de 23% in timp ce vanturile din directia nordica sa aiba o frecventa de numai 37%, viteza lor medie variind intre 1-3m/s.

Valorile  precipitatiilor atmosferice sunt cuprinse intre 600-700mm anual : cele mai scazute se inregistreaza in luna martie ( 36mmm), iar cele mai mari in luna iunie ( 1000mm)respectiv iulie 2005, cu caderi spectaculoase de ape meteorice.

Adancimea  maxima de  inghet,  conform  Stas 6054/85 :  -0.90m  si -1.00m

Sarcina data de zapezi 2.0kN/m2  .

Seismicitatea – Conform “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale”, indicativ P100/1-2013, perimetrul se situeaza intr -o zona cu activitate seismica importanta, incadrata in zona seismica “C”, pentru valoare de  varf  a  acceleratiei  terenului  ag = 0.30g.  Perioada de  control (colt) a  spectrului de  raspuns  este  Tc =1.0sec.

 

Concluzii si recomandari  ale studiilor hidrogeo

Cu privire la fundarea viitoarelor constructii se recomanda :

 • Stratul acvifer freatic superior este cantonat la cca -4.00-5.00m de la cota terenului natural.

–   Fundarea  pentru  viitorul obiectiv  se  va  efectua pe  strat de  argila,  incepand  cu  cota -1.00m  de  la  cota  terenului natural, dar  nu  mai  jos  de  -1.10m sau pe strat de pietris cu bolovanis si liant, incepand cu cota de -1.80 de la cota terenului natural, dupa ce s-a iesit din stratul de argila.

 

 • Presiunea conventionala pe stratul  de  fundare  recomandar ,  conform Stas  3300/2 – 1985, anexa  B, tabelul 16, pentru stratul de  argila,  este  Pconv = 250kPa  si  reprezinta  valoarea  de  baza  pentru  adancimi  de  fundare  Df=2.00m si  latimi ale  fundatiilor  B =1.00m.

Pentru  alte  adancimi de  fundare, presiunea  conventionala se  coreleaza  conform  aceluiasi  STAS :

 • la h=-1.00m, Pconv = 190KPa
 • la h=-1.10m, Pconv = 200KPa
 • Presiunea conventionala conform Stas 3300/2 – 1985 pentru stratul de pietris cu bolovanis si liant este de 300Kpasi corespunde la adancimea de fundare h=-2.00m de la  cota terenului natural si latimi ale fundatiilor b=1.00m.

 

Pentru  preintampinarea fenomenelor de  risc de  instabilitate  ce  pot aparea in  urma  amplasarii  constructiei  este  necesar:

 • se  vor  lua  masuri  pentru  praintampinarea  patrunderii apei  in  fundatii;
 • In jurul  viitoarei  constructii se  vor  prevedea  trotuare etanse rostuite cu  bitum cu  o  latime minima  de 0.90m  prevazute cu  o  panta de 4-5%o  spre  exterior  pentru  a  impiedica  accesul  apei  din  precipitatii spre  talpa  fundatiilor;
 • Trotuarele se  vor  aseza  pe  un  strat  de  pamant  stabilizat  si  compactat  in  grosime  de  25m;
 • Conductele purtatoare de  apa  ce  intra si  ies din  cladire  vor  fi  prevazute cu  racorduri  elastice  si  etanse  la  traversarea  zidurilor  sau
 • Suprafata terenului  inconjurator  va  fi  amenajata  astfel  incat  sa se  asigur  evacuare  apelor  superficiale,  evitandu-se  stagnarea  apelor  in  jurul  constructiei;
 • Se recomanda  ca  fundatiile  sa  fie  prevazute cu  centuri armate  la  partea  inferioara  si  superioara,  daca  fundatiile  vor  fi  portante (continue)
 • Gropile de fundatii nu  vor  fi  expuse  insolatiei,  precipitatiilor  sau  inghet –  dezhetului;
 • Sapaturile pentru  fundatii  se vor putea  executa cu  taluz  vertical  fara  sprijiniri;
 • Ultimul strat  de  20cm de  teren  natural,  pana la  cota de  fundare,  se  va sapa  numai  inainte de  turnarea  betonului de

– Pe talpa  fundatiei nu  se  va  pune  material de  umplutura,  piatra  sparta  concasata, etc.  Betonul  de  egalizare se  va  pune  direct  pe  stratul  de  argila sau pe pietris cu bolovanis si liant.

– Lucrarile  de  sapatura  manuala, vor  fi  incadrate  in  categoria ,,teren  tare’’  iar  cele  mecanizate in  ,,teren   categoria  a II-a’’

Aspectul general al zonei nu implica fenomene naturale care sa impuna masuri speciale din punct de vedere geotehnic, iar pentru zona in discutie PUG nu indica fenomene de risc previzibil natural si/sau antropic.

In conformitate cu concluziile studiului geotehnic, terenul este plan, stabil, fara fenomene fizico – geologice de instabilitate sau de degradare a terenului.

Amplasamentul beneficiaza de risc geotehnic redus, categoria geotehnica 1.

 

Riscuri antropice

 

PUG nu semnaleaza  riscuri  naturale de  tipul inundatiilor in  zona  studiata  si nici  riscuri  antropice.  Detaliile cu privire la  conditiile  geotehnice se  gasesc  in  Studiul geotehnic  intocmit  de  ing.  Glodeanu Stefan .

 

Concluzii si recomandari ale raportului de mediu :

 • prin PUZ nu sunt afectate caracteristicele naturale speciale ale zonei, nefiind identificate endemisme, specii rare si/sau pe cale de disparitie care ar putea fi afectate de dezvoltarea spatiala a planului ;
 • nu este afectat patrimoniul cultural al comunitatii din zona ;
 • zona studiata nu este supusa la riscuri naturale previzibile
 • se vor respecta reglementarile in domeniul protectiei mediului ;
 • va fi implementat un sistem de monitorizare permanent daca este cazul ;
 • nu este cazul folosirii terenului in mod intensiv.

Prin Raportul de Mediu nu s-au identificat potentiale efecte semnificativ negative asupra mediului prin implementarea PUZ – construire  spalatorie  auto, luandu-se in considerare obiectivele si aria geografica de amplasare.  

 

 1. 3. Circulatia
 • Amplasamentul beneficiaza de acces direct din str. Garii – la nord  si  din strada (domeniu  public) la
 • Accesul in incinta obiectivului se va realiza prin executarea unur racorduri  la,  strada  ce  invecineaza  parcela  la  Vest.  Racordul propus va fi de tip palnie avand raze de 3,00 m, atat pentru intrare cat si pentru iesire si  se va executa in structura elastica din beton asfaltic. Accesul la incinta se va executa pe o latime de minim  00m.

 

2.4. Situatia existenta, ocuparea terenurilor

In plansa nr. 2 -” Situatia existenta”  sc 1: 500  se prezinta  limita  zonei  strudiata  in  PUZ,  limita  zonei  care  a  generat  PUZ,  vecinatatile si  categoria de  folosinta  actuala a  terenului,  proprietatea  beneficiarului.  In aceeasi plansa este prezentat regimul de inaltime al cladirilor si starea fizica a acestora.

Terenul  in suprafata de 1260,00mp  este in proprietatea lui STANA A ANTON si STANA IOANA – MARIA conform act de  vanzare  cumparare nr 675 /10.03.1998 si  dezmembrat cu  actul de  dezmembrare  nr, 16 / 10.04.2018 si  act de  dezlipire  nr. 1084 din 13.11.2018.

 

Terenul  care  face  obiectul PUZ are o  suprafata  totala de 1260,00mp si este compus  din doua  parcele de  teren:

 • LOT 1 – NR. CAD. 72852 in suprafata de  586,00mp, curti cu  constructii , delimitata de  urmatoarele  vecinati:

Nord – str.  Garii – 13.30m ;

 • Est –  STANA ANTON SI  STANA IOANA MARIA –LOT 2 – 43.22m ;
 • Sud – STANA ANTON SI STANA  IOANA MARIA – LOT 2– 13.62ml;
 • Vest – Drum Public  (NC 72141) – 44.70ml;

Pe  acest teren se  afla o constructie P+M avand o  suprafata construita la  sol de  70.00mp suprafata  desfasurata 140.00mp si  destinatia  Spatiu  Comercial  edificata  in  anul  2006  in  baza  autorizatiei de  construire  nr. 10 din 10.02.2006 eliberata de  Consiliul Local  Titu,  folosinta actuala a terenului : curti constructii  zona  prestari  servicii  pentru terenul  in suprafata totala de 639.00mp compus din 586.00mp + 53.00mp

 

 • LOT 2 – NR. CAD. 72853 in suprafata de  674,00mp, compusa din LOT 1/2CC in suprafata de  00mp – curti constructii  si  2A in suprafata de  621,00mp teren arabil,  delimitata de  urmatoarele  vecinati:

Nord – NC 72784 – str.  Garii – 1.54m ;

 • Est –  HAMZI  ION –82.00 – 43.22m ;
 • Sud – NC 72141  – 38.95ml;
 • Vest – Drum Public  (NC 72141) – 16.06ml;

– STANA ANTON si  STANA  IOANA MARIA (LOT 1) – 56.84ml;

 

Documentațiile se pot consulta la sediul Primăriei Orașului Titu, Compartiment Urbanism, între orele 10.00-14.00, pană la data de 01.03.2019.

 

PENTRU DETALII SUPLIMENTARE CONSULTATI DOCUMENTELE ATASATE

Download (DOC, 7.47MB)

Download (PDF, 26.51MB)

Download (PDF, 19.63MB)

Download (PDF, 1.2MB)

Download (PDF, 1.3MB)

Download (PDF, 607KB)

Download (PDF, 466KB)

Descarca Fisiere AutoCAD

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).