Primăria Titu organizează concurs pentru ocuparea funcției de Consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Buget-Contabilitate

Primaria orasului Titu organizează, in data de 22.10.2019, concurs pentru ocuparea postului consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Buget-Contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N. Grigorescu, nr. 1, si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

CONDITII GENERALE:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Proba scrisa se va desfăşura in data de 22.10.2019, ora 10, iar interviul in data de 24.10.2019
ora 13.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pana la data de 07.10.2019, intre orele 8-16 la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N Grigorescu, nr. 1– registratura .
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primăriei orasului Titu, la Compartimentul Buget-Contabilitate , Resurse Umane – tel. 0245.651095 , int.17.
Dosarul de înscriere va contine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului orasului Titu;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
1. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte economice .
2. Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte juridice.
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităŃile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate si in original in vederea
verificării conformitătii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE
Consilier, clasa I, grad profesional debutant
Compartimentul Buget-Contabilitate

1. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ :
-partea I , titlul I, II ,III
-partea III , titlul I, titlul III , titlul V ,capitolele II, III, IV
-partea VI , titlul I, titlul II, capitolul V (art.412-450) , capitolul VI (art. 465-468) , capitolul VIII (art. 490-493 si art. 516-524)
2. Constitutia Romaniei.
3. Legea nr.82/ 1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Ordinul nr.1917/ 12.12.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordinul M.F. nr. 2861/ 2009 privind inventarierea patrimoniului.
7. Decretul nr.209/ 1976 privind regulamentul operațiunilor de casă.
8. Legea nr.500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice.

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).