Primăria Titu organizează concurs pentru ocuparea funcției de Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Juridic.

Primaria orasului Titu organizează, in data de 22.10.2019, concurs pentru ocuparea posturilor de – consilier, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Buget-Contabilitate si
– consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul Juridic.,
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N. Grigorescu, nr. 1, si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

CONDITII GENERALE:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Proba scrisa se va desfăşura in data de 22.10.2019, ora 10, iar interviul in data de 24.10.2019
ora 13.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pana la data de 07.10.2019, intre orele 8-16 la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N Grigorescu, nr. 1– registratura .
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primăriei orasului Titu, la Compartimentul Buget-Contabilitate , Resurse Umane – tel. 0245.651095 , int.17.
Dosarul de înscriere va contine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului orasului Titu;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
1. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte economice .
2. Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta, in domeniul stiinte juridice.
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate si in original in vederea
verificării conformitătii copiilor cu acestea.

 

BIBLIOGRAFIE CONSILIER JURIDIC,
CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT

1. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ :
-partea I , titlul I, II ,III
-partea III , titlul I, titlul III , titlul V ,capitolele II, III, IV
-partea VI , titlul I, titlul II, capitolul V (art.412-450) , capitolul VI (art. 465-468) , capitolul VIII (art. 490-493 si art. 516-524)
2. Constitutia Romaniei.
3. Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;
6. Codul de procedura civila – Titlul I – procedura in fata instantei de judecata, cererea de chemare in judecata, intampinarea, cererea reconventionala.

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).