Primaria orasului Titu organizează, in data de 29.10.2019, concurs de promovare pentru functia publica de conducere vacanta –sef birou Impozite si Taxe Locale

Primaria orasului Titu organizează, in data de 29.10.2019, concurs de promovare pentru functia publica de conducere vacanta – sef birou Impozite si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului  orasului Titu conform HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N. Grigorescu, nr. 1, si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

 

CONDITII GENERALE:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Proba scrisa se va desfăşura in data de 29.10.2019, ora 10, iar interviul in data de 31.10.2019, ora 13.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pana la data de 14.10.2019, intre orele 8-16 la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N Grigorescu, nr. 1– registratura .

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primăriei orasului Titu, la Compartimentul Buget-Contabilitate , Resurse Umane – tel. 0245.651095 , int.17.

Dosarul de înscriere va contine următoarele documente:

a)formularul de înscriere;

b)curriculum vitae, modelul comun european;

c)copia actului de identitate;

d)copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

e)copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

f)copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

g)copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h)cazierul administrativ.

Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.

Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

 

BIBLIOGRAFIE

                   SEF BIROU IMPOZITE SI TAXE LOCALE

 

 

 1. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ :
 • partea I , titlul I, II ,III
 • partea III , titlul I, titlul III , titlul V ,capitolele II, III, IV
 • partea VI , titlul I, titlul II, capitolul V (art.412-450) , capitolul VI (art. 465-468) , capitolul VIII (art. 490-493 si art. 516-524)
 1. Constitutia Romaniei.
 2. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 ,privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Legea nr.500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
 1. ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale.
 4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata;
 5. Lege nr. 44 (r1) /1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificarile si completarile ulterioare
 6. Decretul lege nr 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de 6 martie 1945,precum si celor deportate in strainatatte ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
 7. Legea nr 341/2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la Victoria revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare
 8. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa, cu modificarile si completarile ulterioare
 9. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
 10. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare
 11. Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare.
Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).