Concurs pentru ocuparea postului de – inspector , clasa I, grad profesional superior, compartimentul Situatii de Urgenta | Primăria Titu

Concurs pentru ocuparea postului de – inspector , clasa I, grad profesional superior, compartimentul Situatii de Urgenta

A N U N T,

Primaria orasului Titu organizează, in data de 08.01.2020 , concurs pentru ocuparea postului de – inspector , clasa I, grad profesional superior, compartimentul Situatii de Urgenta
din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N. Grigorescu, nr. 1, si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

CONDITII GENERALE:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Proba scrisa se va desfăşura in data de 08.01.2020, ora 10, iar interviul in data de 10.01.2020 ora 13.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pana la data de 23.12.2020, intre orele 8-16 la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N Grigorescu, nr. 1– registratura .
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primăriei orasului Titu, la Compartimentul Buget-Contabilitate , Resurse Umane – tel. 0245.651095 , int.17.
Dosarul de înscriere va contine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului orasului Titu;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităŃile sanitare abilitate;
g) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate si in original in vederea
verificării conformitătii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE INSPECTOR,
CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR
COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA

1. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:
-partea I ,TITLUL I, II, III
-partea a III -a ,TITLUL I , III , V, capitolul II ,III.IV
-partea a VI -a , TITLUL I , II capitolul V, art.412-450 , capitolul VI art.465-468, capitolul VIII art.490-493
2. Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr.481/2004 privind protectia civila, republicata, cu modificările ulterioare;
4. Hotararea nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, cu modificările ulterioare;
5. Hotararea nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta,cu modificările ulterioare;
6. Ordonanta de urgenta nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de urgenta, cu modificările ulterioare;
7. Constitutia Romaniei.
8. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările şi completările aduse ulterior publicării lor.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).