Concurs pentru ocuparea postului de – auditor, clasa I, grad profesional superior, compartimentul AUDIT

Primaria orasului Titu organizează, in data de 26.02.2020, concurs pentru ocuparea postului de – auditor ,  clasa I, grad profesional superiorcompartimentul AUDIT din cadrul aparatului de specialitate al primarului  orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N. Grigorescu, nr. 1, si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

 

CONDITII GENERALE:

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Proba scrisa se va desfăşura in data de 26.02.2020, ora 10, iar interviul in data de 28.02.2020 ora 13.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pana la data de 30.01.2020, intre orele 8-16 la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N Grigorescu, nr. 1– registratura .

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primăriei orasului Titu, la Compartimentul Buget-Contabilitate , Resurse Umane – tel. 0245.651095 , int.17.

Dosarul de înscriere va contine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului orasului Titu;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar;

f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităŃile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.

Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

 

 

 

 

 

 

BIBLOGRAFIE

AUDITOR,CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

 

1.Ordonanta de urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ:

  • Partea I,titlul I,II,III
  • partea III, titlul I, titlul III, titlul V, capitolele II,III,IV
  • partea VI,titlulI, titlul II, capitolul V(art 412-450), capitolul VI(art 465-468) capitol VIII(art 490-493 si art 516-524)

2.Constitutia Romaniei

3.Legea nr. 672/2002 republicata privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern;

5.OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern;

6.Legea nr. 82/1991 – Legea contabilitatii – republicata, cu modificarile si  completarile ulterioare;

7.Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 – republicata, privind controlul intern/managerial si controul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

9.Legea nr. 53/2003 – Codul muncii republicat;

10.O.M.F.P nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;

11.H.G. nr.1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice;

12.Ordinul nr. 659/2015 pentru aprobarea Cadrului general de echivalare a competențelor profesionale necesare pentru obținerea certificatului de atestare, cu modificările și completările ulterioare ;

13.O.G nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

14.Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

15.Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;

16.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

17.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

18.Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

19.Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, partea generala și anexa VIII, Cap.II. A. – Familia ocupațională de funcții bugetare ”Administrație”;

 

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).