Concurs pentru ocuparea postului de – inspector, clasa I, grad profesional superior, compartiment URBANISM, INVESTITII SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

Primaria orasului Titu organizează, in data de 19.02.2020, concurs pentru ocuparea postului de – inspector , clasa I, grad profesional superior, compartiment URBANISM,INVESTITII SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N. Grigorescu, nr. 1, si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

CONDITII GENERALE:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Proba scrisa se va desfăşura in data de 19.02.2020, ora 10, iar interviul in data de 21.02.2020 ora 13.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pana la data de 30.01.2020, intre orele 8-16 la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N Grigorescu, nr. 1– registratura .
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primăriei orasului Titu, la Compartimentul Buget-Contabilitate , Resurse Umane – tel. 0245.651095 , int.17.
Dosarul de înscriere va contine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului orasului Titu;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităŃile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE
inspector , clasa I, grad profesional superior
compartiment URBANISM,INVESTITII SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

1.Ordonanta de urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ
2. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii , cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Hotararea nr.525/1996 republicata cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
5. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii , cu modificarile si completarile ulterioare.
6. Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarera constructiilor, aprobat prin HG nr. 766/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Normativul privind comportarea in timp a constructiilor – Indicativ P130-1999, cu modificarile si completarile ulterioare.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).