Concurs pentru ocuparea postului de – referent, clasa III, grad profesional superior, birou IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Primaria orasului Titu organizează, in data de 12.02.2020, concurs pentru ocuparea postului de – referent, clasa III, grad profesional superior , birou IMPOZITE SI TAXE LOCALE din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu, conform prevederilor art.464-471 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din HG nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N. Grigorescu, nr. 1, si va consta intr-o proba scrisa si un interviu.

CONDITII GENERALE:
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile art.465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Proba scrisa se va desfăşura in data de 12.02.2020, ora 10, iar interviul in data de 14.02.2020 ora 13.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune pana la data de 30.01.2020, intre orele 8-16 la sediul Primăriei orasului Titu, str. Pictor N Grigorescu, nr. 1– registratura .
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Primăriei orasului Titu, la Compartimentul Buget-Contabilitate , Resurse Umane – tel. 0245.651095 , int.17.
Dosarul de înscriere va contine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Primarului orasului Titu;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităŃile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinta care atestă starea de sănătate contine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătătii.
Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE
referent, clasa III, grad profesional superior
BIROU IMPOZITE SI TAXE LOCALE

1. Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ :
-partea I , titlul I, II ,III
-partea III , titlul I, titlul III , titlul V ,capitolele II, III, IV
-partea VI , titlul I, titlul II, capitolul V (art.412-450) , capitolul VI (art. 465-468) , capitolul VIII (art. 490-493 si art. 516-524)
2. Constitutia Romaniei.
3. LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 ,privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
4.Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
5.Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
6.HOTĂRÂRE nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
7. ORDONANŢA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificarile si completarile ulterioare;
9.Ordinul nr. 2594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale.
10.Lege nr. 44 (r1) /1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificarile si completarile ulterioare
11.Decretul lege nr 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de 6 martie 1945,precum si celor deportate in strainatatte ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
12.Legea nr 341/2004 a recunostintei fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la Victoria revolutiei romane din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare
13. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste, cu modificarile si completarile ulterioare

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).