Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată -sef serviciu, Serviciul Intretinere Locala

 

,, Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată :

-sef serviciu , Serviciul Intretinere Locala

Condiţii specifice:

– Studii universitare de licenta absolvite cu diploma , respectiv studii superioare de lunga durata ,absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.

– Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor -3 ani

Condiţiile generale pentru functia vacanta sunt:

– Conform art.3 din HG nr. 286/2011 – aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale din sectorul bugetar.

Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa.

Proba scrisă va avea loc în data de 16.02.2021, orele 10

Interviul va avea loc în data de. 18.02.2021, orele 13

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicării in Monitorul Oficial , partea a III –a, la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa, in perioada 14.01.2021-27.01.2021.

Dosarul de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17.”

 

 

Bibliografie Sef Serviciu Intretinere Locala

 

1.Ordonanta de urgenta nr 57/2019 privind Codul administrativ:

-Partea I,titlul I,II,III

-partea III, titlul I, titlul III, titlul V, capitolele II,III,IV

-partea VI,titlul I, titlul III

2. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 securitatii si sanatatii în munca, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. Legea nr.15/2005 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

4. Legea nr.307/ 2006 legea privind apararea impotriva incendiilor, cu completarile si modificarile ulterioare;

5 . Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. OG nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale cu modificarile si completarile ulterioare

7. Legea nr.53/2003, Codul muncii, actualizat, titlul XI, cap.II, cap.III, cap.IV, cap.V

8. HG nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare;

9 .Ordinul nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI

10. Ordin nr.147/2006 (ISCIR), privind obligativitatea institutiilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalatiilor din domeniul ISCIR;

11. OG nr.55/2002 –privind munca in folosul comunitatii

12. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

13. OG nr.20/1994, cu completarile si modificarile ulterioare, privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente; cu modificarile si completarile ulterioare;

 

14.Ordinul nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; cu modificarile si completarile ulterioare;

15. Constitutia Romaniei

16. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

 

17. Hotărârea nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență

 

 

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).