Primăria Titu

Site-ul Oficial al Primăriei Orașului Titu

Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Titu în sedinta de îndată de lucru în data de 09.08.2018 orele 16.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2018

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulata de dl. Oprea Vlad

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal si a Regulamentului aferent privind obiectivul ,,Realizare ansamblu pentru activități de producție nepoluante ,depozitare ,servicii si dotări speciale complementare” ,beneficiar SC ORPHIDEA RED SRL .

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotărâre privind aprobarea componentei si atribuțiilor Comisiei sociale de analiza a solicitărilor de locuințe pentru tineri construite prin program ANL precum si a componentei si atribuțiilor Comisiei sociale de soluționare contestații privind solicitările de locuințe pentru tineri construite prin program ANL.

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind acordarea unui sprijin financiar in valoare de 5.000 lei domnului Drăgănescu Mircea , domiciliat in oraș Titu ,str . Noua,bloc B4, nr.17 ,ap.8 . pentru editarea unui volum de poezii

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind scutirea de la plata chiriei pentru suprafața locativa cu destinația de locuință din oraș Titu ,str.Petru Rareș ,bloc C5,scara A,ap.5 ANL deținută in regim de închiriere de domnul Constantinescu Alexandru Aurelian .

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind modificarea prevederilor HCL nr.117 /2017 privind aprobarea modalității de organizare ,funcționare si realizare a serviciului public de salubrizare al orașului Titu ,a caietului de sarcini si a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare precum si încheierea actului adițional la Contractul nr.12661/21.08.2017 privind delegarea prin gestiune directa a serviciului public de salubrizare al orașului Titu către Sc Salub Titu SRL

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind aprobarea modificării punctului a) -indicatori maximali din Anexa nr. 2 la H.C.L.Titu nr. 62/05.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico economice in faza Documentație de avizare a lucrărilor de investiții precum si principalii indicatori tehnico-economici ai investiției “Reabilitare termica si modernizare Centru pentru Tineret”

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local

Hotarire privind aprobarea modificării punctului a) -Indicatori maximali din Anexa nr. 2 la H.C.L.Titu nr. 61 /05.06.2018 privind aprobarea documentației tehnico economice in faza Studiu de fezabilitate precum si principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire creșă in orașul Titu”

Primaria Titu, · Categorii: Hotărâri Consiliul Local