ANUNT PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE IN GRAD A PERSONALULUI CONTRACTUAL

Avand in vedere prevederile art. 411 din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de  promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, modificată și completată prin H.G.R. nr.1027/2014, Primaria orasului TITU,  ANUNTA organizarea si desfasurarea  examenului de promovare  în grad/treaptă a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului orasului TITU, in data de 15.05.2019, ora 10, la sediul Primariei .          

Examenul consta in sustinerea unei probe scrise.
Conditii de participare la examen :
Pentru a participa la concursul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie sa fi obtinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performantelor profesionale individuale  .

Bibliografia pentru examen:
       

  1. Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  3. OG nr.272/2004 (rl), privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  4. Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
  5. .Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
  6. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare,
  7. Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social, cu modificarile ulterioare,
  8. Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare,
  9. HG nr.118/2014 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.197/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
  10. OG nr.68/2003, actualizata, privind serviciile sociale, cu modificarile ulterioare.

Dosarul de concurs
Pentru inscrierea la examenul de promovare candidatii vor prezenta un dosar de examen care va contine urmatoarele documente:
a) Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului institutiei publice;
b) Adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional sau in treapta profesionala din care se promoveaza, precum si adeverinta din care sa rezulte ca angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii;
c) Copiile de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale.

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).