Regulament privind acordarea premiilor elevilor si profesorilor din unitatile de invatamant preuniversitar din orasul Titu care au obtinut rezultate deosebite – premii si mentiuni la olimpiadele scolare/concursuri cu participare directa, echivalente olimpiadelor la disciplina scolara si elevilor care au obtinut media 10 la examenul national de Bacalaureat sau la Evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a

Dispozitii generale

Art 1 Prezentul regulament are drept scop stabilirea criteriilor si a procedurii pentru premierea elevilor din invatamantul preuniversitar care au obtinut rezultate deosebite- premii si mentiuni la olimpiadele scolare / concursuri  cu participare directa ,echivalente olimpiadelor la disciplina scolara , a cadrelor didactice care i-au pregatit pe acestia precum si premierea elevilor care la examenul  national de bacalaureat sau la evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a au luat media 10.

Art 2. Prin premierea elevilor si a cadrelor didactice, se rasplateste efortul acestora in realizarea de performante deosebite la nivel judetean/regional, national si international, oferindu-se o motivatie pentru noi performante.

Deasemenea, premierea elevilor si a profesorilor indrumatori constituie o modalitate de recunoastere a efortului depus de acestia la promovarea imaginii orasului Titu si a valorilor educationale prin rezultatele exceptionale obtinute la la examenul  national de bacalaureat sau la evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a si olimpiadele scolare.

Art.3 Niciun elev sau cadru didactic nu poate fi avantajat sau discriminat cu privire la acordarea premiului pe criteri de sex, nationalitate, religie, rasa, apartenenta personala a cadrelor didactice sau a rudelor acestora ori elevilor la organizatii legal constituite sau partied politice.

 

Cadrul legal

Art 4 La baza elaborarii acestui regulament stau prevederile :

– Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare

– prevederile art .5alin 3 din  Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

– prevederile art.36 alin 4 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul  investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare , modificarea si completarea unor acte normative  si prorogarea unor termene ,actualizata ,cu modificarile si completarile ulterioare

– prevederile art.36 alin 6 lit a punct 1 din Legea nr.215/2001 privind Administratia Publica Locala ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare

 

Alocarea resurselor financiare

Art .5 Suma aferenta premierii se va aloca, anual, din bugetul propriu al Orasului Titu

Locul si perioada desfasurarii premierii

Art 6. Acordarea premiilor elevilor si cadrelor didactice, va avea loc intr-un cadru festiv.

Art.7  Calendarul evenimentului se va stabili, annual prin dispozitia primarului

 

Modalitatea de acordare a premiilor si cuantumul acestora

Art.8 Rezultatele obtinute vor fi transmise de catre unitatile scolare intr-o situatie centralizatoare insotita de dosarele primite , situatie ce va fi depusa la finele lunii iulie a fiecarui an .Situatiile depuse vor fi   analizate si validate de catre o comisie numita prin dispozitia primarului orasului Titu, comisie formata din 5 reprezentanti , 1 reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al primarului si 4 reprezentanti ai unitatilor scolare , cate unul de la fiecare unitate scolara .

(1) In cadrul festiv vor fi premiati elevii si profesorii care in anul scolar respectiv au obtinut distinctii in cadrul olimpiadelor scolare / concursuri  cu participare directa ,echivalente olimpiadelor la disciplina scolara , la nivel judetean /regional, national si international, precum si elevii care au obtinut media 10  la examenul national de bacalaureat sau la evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a , dupa cum urmeaza:

a) Pentru olimpiade scolare/ concursuri  cu participare directa ,echivalente olimpiadelor la disciplina scolara ,  internationale, nationale, judetene – se vor acorda premii si mentiuni

b) Pentru elevii care au obtinut media 10  la examenul national de bacalaureat sau la evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a se va acorda premii

2) Profesorii care au pregatit elevii pentru olimpiade/concursuri  cu participare directa , echivalente olimpiadelor la disciplina scolara vor fi premiati cu 50% din valoarea premiului  obtinut de elevul pregatit .

3) In cazul profesorilor  indrumatori, care pregatesc unul sau mai multi elevi pentru aceeasi olimpiada,/ concursuri  cu participare directa ,echivalente olimpiadelor la disciplina scolara se va acorda un singur premiu, pentru cel mai bun loc obtinut in clasament.

4) Premierea elevilor  se va face in functie de nivelul performantei obtinute in limita bugetului aprobat in acest scop.

5) Acordarea si plata premiilor prevazute in prezentul regulament, se fac pe baza situatiei nominale, pe categorii de beneficiari- elevi si cadre didactice, intocmita de comisia special desemnata in acest scop.

6) Elevii care au obtinut rezultate deosebite la mai multe olimpiade scolare/concursuri cu participare directa  vor fi premiati pentru fiecare performanta in parte; pentru rezultatele deosebite obtinute la aceeasi disciplina se va acorda premiul pentru performanta cea mai buna.

7) Valoarea premiilor acordate elevilor si cadrelor didactice este exprimata in lei si se acorda pe baza statelor de plata intocmite de directia economica a Primariei Orasului Titu ( dupa aprobarea procesului verbal de acordare a premiilor intocmit de comisie) si sunt supuse impozitarii, conform prevederilor CoduluI Fiscal. Impozitul se retine pe statul de plata, iar elevul si cadrul didactic indrumator va primi doar valoarea neta a premiului .

Art. 9  Sumele necesare pentru premiere se stabilesc anual in Bugetul local .

 

Procedura de lucru a membrilor comisiei pentru acordarea premiilor pentru elevii si profesorii care in anul scolar respective au obtinut distinctii in cadrul olimpiadelor scolare /concursurilor   cu participare directa ,echivalente olimpiadelor la disciplina scolara , la nivel judetean/regional, national si international,  precum si elevii care au obtinut media 10 la examenul national de bacalaureat sau la evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a

 

Art.10 In vederea nominalizarii elevilor si profesorilor care in anul scolar respectiv au obtinut distinctii in cadrul olimpiadelor scolare /concursuri  cu participare directa ,echivalente olimpiadelor la disciplina scolara , la nivel judetean/regional, national si international,  precum si elevii care au obtinut media 10 la examenul national de bacalaureat sau la evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a, se constituie o Comisie de analiza si propunere de acordare a premiilor, componenta ce va stabilita ulterior, prin dispozitia Primarului Orasului Titu.

Art 11. Secretariatul comisiei de mai sus va fi asigurat de o persoana din cadrul directiei economice , din aparatul de specialitate al primarului orasului Titu

Art.12 (1) Atributiile si responsabilitatile comisiei mai sus mentionate sunt urmatoarele:

– Analizeaza  documentele depuse de catre fiecare candidat la dosar, verificand situatia centralizata cu rezultatele obtinute intocmita de catre directorii institutiilor de invatamant, validand locurile pentru fiecare candidat in parte,

– Pot solicita informatii referitoare la elevi si cadrele  didactice indrumatoare si realizarile acestora unor persoane avizate ( profesori, diriginti, etc)

– Sunt responsabili ca deciziile luate sa fie in conformitate cu Regulamentul de acordare a premiilor elevilor si profesorilor care in anul scolar respectiv au obtinut distinctii in cadrul olimpiadelor scolare la nivel judetean/regional, national si international,  precum si elevilor care au obtinut media 10 la examenul national de bacalaureat sau la evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a

– In functie de bugetul alocat si in functie de numarul persoanelor care urmeaza sa fie premiate stabileste cuantumul maxim brut al premiului pentru mentiune obtinuta la olimpiada scolara/concurs cu participare directa – faza judeteana, aceasta suma stand la baza calculului premiilor pentru toate categoriile prevazute  la art.8 din prezentul regulament si conform regulilor de calcul prezentate mai jos, acorda sumele aferente pe fiecare categorie.

– Redacteaza si inainteaza spre aprobare Primarului Orasului Titu , tabelul nominal cu persoanele ce urmeaza sa fie premiate pe fiecare categorie, astfel cum acestea sunt prevazute la prezentul regulament, precum si Procesul Verbal  privind stabilirea si calcularea cuantumului brut al premiilor pe fiecare categorie .

(2) Propunerile privind elevii si profesorii care in anul scolar respectiv au obtinut distinctii in cadrul olimpiadelor scolare/ concursurilor  cu participare directa ,echivalente olimpiadelor la disciplina scolara , la lnivel judetean/regional, national si international, precum si elevii care au obtinut media 10  la examenul national de bacalaureat sau la evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a, se fac de catre directorii unitatilor de invatamant de pe raza orasului Titu , pe baza unei situatii din care rezulta persoanele indreptatite sa primeasca premii care se va  depune la Registratura Primariei Orasului Titu , insotita in mod obligatoriu, de un dosar pentru fiecare elev cu urmatoarele documente:

a) in cazul elevilor si profesorilor  care in anul scolar respectiv au obtinut distinctii in cadrul olimpiadelor scolare/ concursurilor  cu participare directa ,echivalente olimpiadelor la disciplina scolara ,  la nivel judetean/regional, national si international:

1.Copie dupa actul de identitate atat al elevului cat si a cadrului didactic indrumator.In cazul elevilor minori se va depune o copie dupa certificatul de nastere si o copie dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui/reprezentantului legal al minorului

2.Copie dupa diploma obtinuta la olimpiada scolara/concurs scolar cu participare directa, echivalent olimpiadei scolare  la care acestia au participat

3.Formularul de inscriere a rezultatelor deosebite obtinute de elevi/cadrele didactice la olimpiadele scolare /concursurile cu prticipare directa echivalente olimpiadelor scolare la care acestia au participat- Anexa nr 1 la prezentul regulament

4.Declaratie pe propria raspundere a cadrului didactic, elevului major sau a parintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului minor – anexa 3 la prezentul regulament, privind autenticitatea /veridicitatea documentelor depuse, precum si declaratie de consimtamant cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

b) in cazul elevilor care au obtinut media 10  la examenul national de bacalaureat sau la evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a

1. copie dupa actul de identitate atat al elevului , in cazul elevilor minori se va depune o copie dupa certificatul de nastere si o copie dupa actul de identitate al parintelui/tutorelui/reprezentantului legal al minorului

2. adeverinta de la unitatea de invatamant cu media obtinuta

3. formularul de inscriere a rezultatelor deosebite obtinute de elevi la examenul national de Bacalaureat sau la Evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a /- Anexa nr 2 la prezentul regulament

4. declaratie pe propria raspundere a cadrului didactic, elevului major sau a parintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului minor – anexa 3 la prezentul regulament, privind autenticitatea /veridicitatea documentelor depuse, precum si declarative de consimtamant cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  (3)Dosarele complete depuse vor fi inaintate Comisiei, impreuna cu situatia intocmita de catre fiecare unitate scolara de pe raza orasului Titu , membrii comisiei verificand si validand beneficiarii premiilor, stabilind pentru fiecare categorie si persoana cuantumul brut al sumei/ sumelor acordate cu titlu de premiu

  (4)Daca in  urma analizarii documentelor depuse de catre fiecare candidat la dosar,se constata lipsa vreunui document  si / sau sunt necesare date/informatii/ probe sau argumentatii suplimentare, membrii comisiei pot solicita candidatului, completarea dosarului in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data solicitarii.

 (5)Cuantumul maxim brut al premiului pentru mentiune obtinuta la olimpiada scolara-concurs cu participare directa – faza judeteana este stabilit de catre membri comisiei , in functie de numarul persoanelor care urmeaza a fi premiate si de bugetul alocat , neputand depasi suma de 1250 lei .Aceasta suma sta la baza calculului premiilor pentru toate categoriile prevazute  la art.8 din prezentul regulament

 (6) Valorile individuale ale premiilor si mentiunilor se vor calcula inmultind premiului pentru mentiune obtinuta la olimpiada scolara/concurs  cu participare directa, echivalent olimpiadei la disciplina scolara faza judeteana cu coeficientului de corectie de mai jos

a) pentru premiile internationale obtinute la olimpiadele scolare / concursuri  cu participare directa ,echivalente olimpiadelor la disciplina scolara

premiul I – coeficient = 8

premiul II coeficient = – 7

premiulIII – coeficient =  6

mentiune – coeficient = 5

b) pentru premiile nationale obtinute la olimpiadele scolare/ concursuri  cu participare directa ,echivalente olimpiadelor la disciplina scolara

premiul I – coeficient =  4

premiul II- coeficient =  3

premiul III – coeficient = 2.5

mentiune – coeficient = 2

c) pentru premiile judetene obtinute la olimpiadele scolare / concursuri  cu participare directa ,echivalente olimpiadelor la disciplina scolara

premiul I – coeficient = 2

premiul II- coeficient = 1.8

premiul III – coeficient =  1.5

mentiune – coeficient = 1

d)pentru media 10 la la examenul national de Bacalaureat sau la Evaluarea nationala a elevilor de clasa a VIII-a- coeficient – 2

e) pentru premiile in echipa valoarea premiului aferent categoriei pentru care s-a obtinut rezultatul, se imparte in mod egal la membrii echipei.

 

Dispozitii finale

Art.13 Prevederile prezentului regulament se aplica incepand cu anul scolar 2019-2020

Download (PDF, 428KB)

Distribuie

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).