Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Biroului Programe,achizitii publice si administrarea domeniului public si privat

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare a functiei publice vacante de executie, pe perioada nedeterminata :

-inspector , clasa I, grad profesional asistent ID 247088 din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu , Birou Programe,achizitii publice si administrarea domeniului public si privat

-durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

-Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa. Proba scrisă va avea loc în data de 25.05.2021, orele 10 Interviul va avea loc în data de 27.05.2021, orele 13

CONDITII SPECIFICE:

-studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

– să îndeplinească condiţiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 1 an;

-perioada de depunere a dosarelor la concurs este 23.04.2021-12.05.2021

Bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17,persoana de contact Amuza Angela.

 

Bibliografia/ tematica: **

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

-Partea III -Administratia Publica Locala-Titlul III,Titlul V-capitolul II-capitolul IV;

-Partea V-Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau unitatilor administrativ teritoriale-Titlul I,II.

-Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Prevederile Legii nr. 114/1996, republicata, cu modificările şi completările ulterioare si a normelor sale de aplicare;

6.Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale a Locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.H.G. nr. 962/2001 privind normele de aplicare a Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale a Locuintei, cu modificarile si completarile ulterioare;

8.OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare.

 

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).