Primăria Titu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Programe,achizitii publice si administrarea domeniului public si privat

Având în vedere prevederile art. 618 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizat în baza excepțiilor prevăzute de art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 vă înștiințăm cu privire la organizarea concursului de recrutare a functiei publice vacante de executie, pe perioada nedeterminata :

– inspector , clasa I, grad profesional superior ID 469980 din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Titu , Birou Programe,achizitii publice si administrarea domeniului public si privat

– durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

– Concursul se organizează la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Damboviţa. Proba scrisă va avea loc în data de 22.06.2021, orele 10 Interviul va avea loc în data de 24.06.2021, orele 13

CONDITII SPECIFICE:

– studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

– să îndeplinească condiţiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – 7 ani;

– perioada de depunere a dosarelor la concurs este 21.05.2021.2021-09.06.2021

Bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa , www.primariatitu.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul primăriei oraşului Titu, judeţul Dâmboviţa.

Compartimentul Resurse Umane si la telefon 0245.651095, int.17,persoana de contact Amuza Angela.

 

Bibliografia:

1. Constituţia României, republicată;

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

-Partea III -Administratia Publica Locala-Titlul III,Titlul V-capitolul II-capitolul IV;

-Partea V-Reguli specifice privind proprietatea publica si privata a statului sau unitatilor administrativ teritoriale-Titlul I,II.

-Titlul I şi II ale părţii a VI-a

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

6.Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

7.Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

8.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

 

TEMATICA:

1.Drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale;

2.Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei. Sesizări/reclamaţii privind discriminarea pe criteriul de sex.

3.Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;

4.Funcţia publică şi funcţionarul public – Definiţii. Statutul funcţionarilor publici;

5.Achizitiile publice. Atribuirea contractului de achizitii publice, remediile și căile de atac.

6.Liberul acces la informațiile de interes public

 

There are no comments yet.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).